شناساگرهای B

Benzaurin
Benzopurpurin 4B
۲٫۲’Bipyridin iron(II) complex
Brillant cresyl blue
Brilliant Green
Brilliant Yellow
Bromochlorophenol Blue
Bromochlorophenol Blue Sodium Salt
Bromocresol Green
Bromocresol Green Sodium Salt
Bromocresol Purple
Bromocresol Purple Sodium Salt
Bromophenol Blue
Bromophenol Blue Sodium Salt
Bromophenol Red
Bromothymol Blue
Bromothymol Blue Sodium Salt
Bromoxylenol Blue

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *