شناساگرهای C

Calcein
Calcon
Calmagite
Carbazol Yellow
۵-CarboxyFuorescein
۶-CarboxyFluorescein
۵-CarboxyFluorescein Diacetate
۶-CarboxyFluorescein Diacetate
۵- (۶)-Carboxy Uorescein Diacetate Succinimidyl Ester
۵-Carboxynaphtho Uorescein
۶-Carboxynaphtho Uorescein
۵-Carboxynaphtho Uorescein Diacetate
Carboxy SNAFL 1
Carboxy SNAFL 2
Carvacrolphthalein
Chlorophenol Red
Chlorophenol Red, Sodium Salt
Chrome Orange GR
Chrysoidin
Clayton Yellow
Congo Red
Coumarin
o-Cresolbenzein
o-Cresolphthalein
o-Cresolphthalein complexon
o-Cresol Red
o-Cresol Red, Sodium Salt
m-Cresol Purple
m-Cresol Purple, Sodium Salt
Crystal Violet
Curcumin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *