شناساگرهای D

Dibromopyrogallol Sulphone Phthalein (VIII)
Dichlorofluorescein
۲٫۶-Dichlorophenolin-Dophenol Sodium Salt
۶,۷-Dihydroxycoumarin
۳,۶-Dihydroxyphthalimide
Di-Iododimethylfluorescein
۴-Dimethylamino-2-Methylazobenzene
۴-(Dimethylamino) azobenzene
۳٫۳′-Dimethylnahthidine(4.4′-Diamino-3.3-dimethyl-1.1′-binaphthaline)
N,N-Dimethyl-1.4-Phenylenediammonium Dichloride
Dinitrocresol
۲,۵-Dinitrophenol
α-Dinitrophenol( 2,4-Dinitrophenol)
β-Dinitrophenol
γ-Dinitrophenol
ε-Dinitrophenol
δ-Dinitrophenol
۲,۴-Dinitrophenylhydrazine
Dinitrothymol
Diphenylamine
Diphenylamine-4-Sulfonic Acid Barium Salt
Diphenylamine-p-Sulphonic Acid (Na salt)
Diphenylbenzidine
Diphenylcarbazide (adsorption)
Diphenylcarbazone: (adsorption)
Direct Blue 72
Dixylenolphthalein

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *