شناساگرهای F

Fast Sulphon Black F (metal ion EDTA)
Ferric Indicator (adsorption)
Ferroin (redox)
Fluorescein
Fluorescein diacetate (FDA)
Fluorescein Disodium Salt
Fluorescein-5-isothiocyanate (FITC)
Fluorexon

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *