شناساگرهای N

α-Naphthoic acid
β-Naphthol
Naphthol AS
α-Naphtholbenzein
α-Naphtholphthalein
α-Naphthylamine (1-Naphthalenamine)
β-Naphthylamine (2-Naphthalenamine)
α-Naphthyl Red
Neutral Red
Nile Blue
Nitramine
Nitrazine Yellow
p-Nitrobenzhydrazide
p-Nitrobenzylcyanide
۴-Nitrocatechol
o-Nitrophenol (2-Nitrophenol)
m-Nitrophenol (3-Nitrophenol)
p-Nitrophenol (4-Nitrophenol)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *