شناساگرهای T

Tetrabromphenol blue
Tetrabromophenol Blue Sodium Salt
Tetrabromophenolphthalein
Tetraiodophenolsulfonephthalein
Tetryl Tropaeolin OOO
۲٫۲′:۶٫۲″-Terpyridine (iron(II) complex)
Tertrazine
Thiazol Yellow G
Thionine
Thymolbenzein
Thymol Blue
Thymolphthalein
Thymolphthalein complexone (metal-ion EDTA)
Thymolphthalexone
Titan yellow
Trinitrobenzene
Trinitrobenzoic Acid
Trinitrotoluene
Tropaeolin O
Tropaeolin OO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *