جدول تناوبی Periodictable

وب سایت periodictable نمایش متفاوتی برای عناصر جدول تناوبی برگزیده است. همانطور که در شکل بالا می بینید، بجای نماد هر اتم، تصویری واقعی یا تصویری مرتبط با آن را نمایش می دهد.