مقدمه ای بر محلولهای بافر

 

محلول بافر یا تامپون محلولی است شامل یک اسید ضعیف و نمک آن یا یک باز ضعیف و نمک آن، چنین محلولی در مقابل افزایش مقدار کمی اسید یا باز از خود مقاومت نشان داده  pH آن تغییر چندانی نمی کند.
از محلول‌های بافر برای ثابت نگه‌داشتن مقدار  pH در واکنشهای شیمیایی که pH باید ثابت بماند، استفاده می‏شود.
بافرها ۲ نوع هستند: بافرهای اسیدی و بافرهای بازی

 

 

شناساگرهای T

Tetrabromphenol blue
Tetrabromophenol Blue Sodium Salt
Tetrabromophenolphthalein
Tetraiodophenolsulfonephthalein
Tetryl Tropaeolin OOO
۲٫۲′:۶٫۲″-Terpyridine (iron(II) complex)
Tertrazine
Thiazol Yellow G
Thionine
Thymolbenzein
Thymol Blue
Thymolphthalein
Thymolphthalein complexone (metal-ion EDTA)
Thymolphthalexone
Titan yellow
Trinitrobenzene
Trinitrobenzoic Acid
Trinitrotoluene
Tropaeolin O
Tropaeolin OO