تاریخ کشف عناصر و کاشف آنها

در سایت chemistryexplained میتوانید ببینید که هرعنصر در چه تاریخی وتوسط چه کسی کشف شده است و با کلیک روی نام عنصر، مشخصات آن را ببینید.
البته عناصری مانند کربن، گوگرد، آهن و …. بدلیل قدمت زیاد مشخص نیست اولین بار توسط چه کسی شناخته شده اند.

مقدمه ای بر محلولهای بافر

 

محلول بافر یا تامپون محلولی است شامل یک اسید ضعیف و نمک آن یا یک باز ضعیف و نمک آن، چنین محلولی در مقابل افزایش مقدار کمی اسید یا باز از خود مقاومت نشان داده  pH آن تغییر چندانی نمی کند.
از محلول‌های بافر برای ثابت نگه‌داشتن مقدار  pH در واکنشهای شیمیایی که pH باید ثابت بماند، استفاده می‏شود.
بافرها ۲ نوع هستند: بافرهای اسیدی و بافرهای بازی