مقدمه ای بر محلولهای بافر

 

محلول بافر یا تامپون محلولی است شامل یک اسید ضعیف و نمک آن یا یک باز ضعیف و نمک آن، چنین محلولی در مقابل افزایش مقدار کمی اسید یا باز از خود مقاومت نشان داده  pH آن تغییر چندانی نمی کند.
از محلول‌های بافر برای ثابت نگه‌داشتن مقدار  pH در واکنشهای شیمیایی که pH باید ثابت بماند، استفاده می‏شود.
بافرها ۲ نوع هستند: بافرهای اسیدی و بافرهای بازی