تاریخ کشف عناصر و کاشف آنها

در سایت chemistryexplained میتوانید ببینید که هرعنصر در چه تاریخی وتوسط چه کسی کشف شده است و با کلیک روی نام عنصر، مشخصات آن را ببینید.
البته عناصری مانند کربن، گوگرد، آهن و …. بدلیل قدمت زیاد مشخص نیست اولین بار توسط چه کسی شناخته شده اند.

وبسایت محلولسازی آنلاین

وبسایت calistry.org مفید که دارای بخشهای متفاوتی است که محاسبات آنلاین انجام میدهند. در کنار محاسبات جالب برای شیمی فیزیک و شیمی محاسباتی، بخش محاسبه آنلاین برای محلول سازی است. بخش محلولسازی در منوی شیمی معدنی(!) قرار دارد. از منوی Inorganic Chemistry قسمت Acids and Bases محلولسازی برای بافر، اسید و باز قوی و ضعیف در دسترس است.