وبسایت محلولسازی آنلاین

وبسایت calistry.org مفید که دارای بخشهای متفاوتی است که محاسبات آنلاین انجام میدهند. در کنار محاسبات جالب برای شیمی فیزیک و شیمی محاسباتی، بخش محاسبه آنلاین برای محلول سازی است. بخش محلولسازی در منوی شیمی معدنی(!) قرار دارد. از منوی Inorganic Chemistry قسمت Acids and Bases محلولسازی برای بافر، اسید و باز قوی و ضعیف در دسترس است.